Obchodní podmínky

společnosti JRX automation s.r.o. pro dodávky a prodej zboží

I.
Rozsah úpravy

 1. Těmito obchodními podmínkami se budou řídit kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo uzavřené mezi společností JRX automation s.r.o. (dále jen prodávající) a třetími osobami (dále jen kupující), jejichž předmětem bude prodej zboží.
 2. Ujednání kupních smluv nebo smluv o dílo mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II.
Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo budou uzavírány na základě objednávek kupujících. Tyto objednávky mohou být učiněny písemně, emailem, nebo telefonicky.
 2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku. Potvrzení objednávky bude učiněno emailem.
 3. Smlouva o dílo je uzavřena okamžikem podpisu prodávajícího a kupujícího.

III.
Dodání zboží

 1. Termín dodání zboží je uveden na potvrzené objednávce. Prodávající může ve výjimečných případech, kdy bude termín dodání pro nepředvídatelné překážky mimo možnost ovlivnění ze strany prodávajícího ohrožen, termín dodání přiměřeně prodloužit, musí však tuto změnu neprodleně ohlásit kupujícímu.

 2. Dodání zboží se uskutečňuje vydáním zboží kupujícímu ve výdejním místě prodávajícího, předáním zboží pracovníkem prodávajícího kupujícímu, nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, a to na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit podpisem na dodacím listě. Nebezpečí škody přechází na kupujícího v okamžiku, kdy zboží opustí závod nebo sklad prodávajícího (EX WORK).

 3. Prodávající může dodat a fakturovat i dílčí dodávky.

 4.  V případě, že kupující včas neuhradí splatnou kupní cenu, popř. splatnou zálohu na kupní cenu, není prodávající povinen dle sjednané kupní smlouvy plnit a v tomto případě není dána odpovědnost prodávajícího za případnou újmu kupujícího ani povinnost hradit jakékoliv sankce. Termín plnění může být bez jakýchkoliv nároků kupujícího prodávajícím přiměřeně prodloužen, pokud zálohové nebo neuhrazené faktury vyplývající z dané kupní smlouvy nebo jiných smluv  nebyly uhrazeny včas a/nebo nebyly zaplaceny v plné výši a/nebo vůbec.

 5. Za prodlení dodávky v důsledku živelných pohrom, v důsledku neočekávaných zdržení při celním řízení, výpadku výroby, transportních škod, stávek, přerušení provozu, prodlení při dodávce surovin a materiálu či vyšší moci, nenese prodávající zodpovědnost. Za vyšší moc se považuje zejména válka, požár, povodeň, závažné přírodní anomálie, přerušení dopravy, embargo, vládní opatření, úpravy či omezení, zákazu dovozu nebo vývozu zboží a nemožnosti obstarat dodávky materiálu, zařízení nebo výrobních prostředků, neštěstí, výbuch, jakož i důsledek jakýchkoli jiných příčin, na které nemá prodávající vliv. Takové okolnosti nebudou připsány k tíži prodávajícího ani tehdy, kdy už se v prodlení nachází. Tyto okolnosti jsou důvodem 
  k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u dodavatelů nebo jejich subdodavatelů.

 6. Náklady na dodání zboží (dopravné) nese kupující.

 7. Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout a zjistit zda nevykazuje zjevné vady.

 8. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

IV.
Platební podmínky

 1. Kupní cena a dopravné budou vyúčtovány fakturou vystavenou prodávajícím.
 2. Kupní ceny a dopravné jsou splatné do 14 dní ode dne odeslání zboží.
 3. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, či dopravného, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

V.
Záruka a reklamace

 1. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, poškozením elektrostatickým nábojem a použitím nebo instalací v rozporu s uživatelskou dokumentací či nedodržením udaných síťových podmínek, stejně jako poškození způsobená vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
 2. Záruka zaniká okamžitě, pokud kupující sám či třetí osoba mění či jinak zasahuje do předmětu plnění bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
 3. Prodávající poskytuje záruku na zboží po dobu 12 měsíců. Počátkem záruční doby se rozumí okamžik, kdy je zboží odevzdáno kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, okamžik, kdy zboží dojde do místa určení. Kupující musí při reklamaci předložit fakturu a dodací list. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně, poštou či e-mailem. 
  V písemném vyjádření musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 4. Kupující je povinen vytknout vady zboží bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, ale nejpozději:
  1. do pěti pracovních dnů od převzetí zboží, jedná-li se o zjevnou vadu;
  2. do šesti měsíců od převzetí zboží, jedná-li se o vadu skrytou;
  3. do konce záruky, převzal-li prodávající záruku za jakost.
 5. Kupující spolu s vytknutím vady zašle i vadné zboží a to na adresu JRX automation s.r.o., Nádražní 149, Frenštát pod Radhoštěm, 74401, Česká republika.
 6. Pokud kupující požaduje opravu / servis na místě instalace, má prodávající nárok na úhradu nákladů spojených s dopravou technika na místo instalace.
 7. Kupující má nárok na opravu, či výměnu zboží. Volba náleží prodávajícímu.
 8. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů od doručení vadného zboží. Dostane-li se do prodlení je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

  VI.
Soudní příslušnost

 1. Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny přátelskou dohodou. Nedojde-li k ní, předají strany spor Krajskému soudu v Ostravě.
 2. Veškeré další právní vztahy, které nejsou řešeny těmito podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění.

 VII.
Ochrana osobních údajů

 1. Společnost JRX automation s.r.o. zpracovává osobní údaje kupujících na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“) a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení. Tato Informace o zpracování osobních údajů Kupujících obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení. Společnost JRX automation s.r.o. vystupuje ve vztahu k osobním údajům Kupujících v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“). Kupující mají právo se na společnost JRX automation s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce.

 

 1. Správce zpracovává vybrané osobní údaje Kupujících za následujícími účely:

a) plnění obchodní smlouvy/ jednání o kupní smlouvě;

b) plnění povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;

 

 1. Právním titulem ke zpracování osobních údajů Kupujících ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

a) plnění smlouvy;

b) oprávněné zájmy správce;

c) plnění právních povinností správce

 

 1. Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Kupujících ze strany Správce je následující:

a) po dobu trvání smluvního vztahu;

b) po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů

 

 1. Kupující jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;

b) právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;

c) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování osobních údajů;

e) právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;